Strona główna    Partnerstwo    Produkty    Słownik    Upowszechnianie    Linki    Kontakt    Forum

Produkty

W gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach kształcenie ustawiczne, nieformalne formy kształcenia i szkolenia zawodowego powinny być skoncentrowane na uczeniu się poprzez praktyczne doświadczenie. Pomysł ten wspierany jest nowoczesnymi metodami tj. modułowe programy nauczania, które pomagają w czasie wykonywania zadań zawodowych. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego jest zapewnienie dostępu do interaktywnych kursów poprawy kompetencji. Dlatego też cele projektu „Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers” koncentrują się na transferze innowacji w następujących obszarach:
  1. Badanie potrzeb szkoleniowych – poprzez wykorzystanie opracowanego informatycznego narzędzia monitorowania i oceny kompetencji: ”System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników” wraz z przwodnikiem użytkownika dostepnego w czterech wersjach językowych na stronie: www.diagnozowaniekompetencji.pl
  2. Opracowanie materiałów szkoleniowych w postaci pakietu edukacyjnego „Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz” oraz ich dostosowanie do potrzeb środowiska informatycznego.
W zakładce tej zamieszczone zostały pakiety edukacyjne dla jednostek modułowych w specjalizacji „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz”, zawierające poradniki dla ucznia i nauczyciela w następujących zadaniach zawodowych:

Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz Podręcznik dla ucznia
Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz Podręcznik dla nauczyciela
Montowanie systemów ścian działowych – Podręcznik dla ucznia
Montowanie systemów ścian działowych – Podręcznik dla nauczyciela
Montowanie systemów okładzin ściennych – Podręcznik dla ucznia
Montowanie systemów okładzin ściennych – Podręcznik dla nauczyciela
Montowanie systemów sufitów podwieszanych – Podręcznik dla ucznia
Montowanie systemów sufitów podwieszanych – Podręcznik dla nauczyciela
Kształcenie ustawiczne i nieformalne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego preferują uczenie się poprzez praktyczne doświadczenia. Pomysł ten jest wspierany przez innowacyjne rozwiązania, np. moduły szkoleniowe i materiały dydaktyczne, które wspierają pracowników w czasie wykonywania zadań zawodowych. Wprowadzenie modułowych pakietów i programów nauczania oraz zastosowanie komputerowego wspomagania szkoleń, będzie dawało okazję do zorganizowania kształcenia lub samokształcenia i nabycia umiejętności, które przyczynią się do dostępności kształcenia zawodowego i wzrostu jakości kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach. Modułowy program nauczania dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz przeznaczony jest do realizacji w zawodowej szkole zawodowej poprzez powiązanie celów i materiału nauczania z procesem pracy i zadaniami zawodowymi. Opracowany program modułowy na potrzeby projektu Skillsup składa się z modułów kształcenia w zawodzie i odpowiadających im jednostek modułowych wyodrębnionych na podstawie określonych kryteriów umożliwiających zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw właściwych dla zawodu monter systemów suchej zabudowy wnętrz.

Program modułowy sucha zabudowa

E- pakiety są rozwiązaniami dla poprawy kompetencji pracowników, które sprawiają, że samokształcenie i doskonalenie umiejętności jest łatwiejsze w miejscu pracy, jak również umożliwia samodzielne uczenia się pracowników w dogodnym momencie. W gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach, wartość firmy jest bezpośrednio związana i zależna od wiedzy i kapitału intelektualnego. E - platforma daje możliwość przeprowadzenia samodzielnego szkolenia lub pracy pod okiem instruktora.
Multimedialne pakiety szkoleń e-learningowych są rozwiązaniem ułatwiającym samodzielne przyswajanie wiedzy i kształtowanie umiejętności. Umożliwiają bieżącą ocenę postępów w rozwoju kompetencji zawodowych, jak również ocenę zdobytej wiedzy (końcowych efektów). Udostępniony e-program bazuje na Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych i stosuje strategię samooceny umiejętności zawodowych. Grupą docelową będą osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o niskich kwalifikacjach, które chciałyby zdobyć nowe umiejętności w sektorze budownictwa, w specjalności monter suchej zabudowy. Rezultaty projektu SkillsUp obejmują e-pakiety edukacyjne dostosowane do potrzeb środowiska informatycznego i do różnych form szkoleniowych, w szczególności do pozaformalnych i nieformalnych sposobów uczenia się. E-pakiety dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz dostępne są w czterech wersjach językowych na platformie edukacyjnej pod adresem:

Polska wersja językowa
Angielska wersja językowa
Włoska wersja językowa
Rumuńska wersja językowa

Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) ma ułatwić transfer, uznawanie i akumulację efektów uczenia się osobom zamierzającym do uzyskania określonej kwalifikacji. Zasady ECVET maja na celu wspieranie mobilności i uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning). Mają wspierać mobilność pojedynczych osób w trakcie nauki zawodu, legalizację wyników nauczania uzyskanych w trakcie uczenia się przez całe życie oraz przejrzystości kwalifikacji, które opisane są w kategoriach jednostek efektów uczenia się. Zwiększy to mobilność i możliwość przenoszenia kwalifikacji na szczeblu zarówno krajowym jak i międzynarodowym, przyczyni się do rozwoju europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji i szkoleń. ECVET wpisuje się w promowanie idei Lifelong Learning (w kształceniu i szkoleniu pozaformalnym i nieformalnym), przyczynia się do zwiększenia możliwości zatrudnienia i integracji społecznej.
Jedną z głównych przeszkód w zwiększeniu zainteresowania mobilnością transnarodową w ramach wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego jest trudność w ustalaniu, walidacji i uznawaniu efektów uczenia się uzyskanych podczas pobytu w innym kraju. ECVET ma zapewnić ramy metodologiczne ułatwiające transfer osiągnięć z jednego systemu kwalifikacji do drugiego lub z jednej ścieżki kształcenia do drugiej. ECVET stosuje się do wszystkich efektów uczenia się, które mogą być osiągalne w ramach szeregu ścieżek kształcenia i uczenia się, a następnie podlegać transferowi i uznaniu. Osoba ucząca się może zatem uzyskać kwalifikację poprzez akumulowanie wymaganych jednostek uczenia się (składających się na daną kwalifikację) w różnych krajach i różnych kontekstach (uczenie się formalne, nieformalne i pozaformalne) z poszanowaniem krajowego ustawodawstwa. Jednostka uczenia się jest elementem kwalifikacji, na który składa się spójny opis wiedzy, umiejętności i kompetencji, który można poddać ocenie i walidacji wraz z towarzyszącymi mu punktami ECVET. Efekty uczenia się są ujmowane w jednostkach efektów uczenia się, które składają się na kwalifikację, a jednostki podlegają transferowi i akumulacji, co ułatwia mobilność.
Przedstawiamy wstępną propozycję opisu jednostek ECVET dla projektu SkillsUp dla czterech jednostek efektów kształcenia, które są tożsame z jednostkami modułowymi: Zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat ECVET oraz Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).
Zalecenie ECVET
ECVET broszura

W związku z zainteresowaniem rezultatami projektu SkillsUp zawiązana została współpraca ze Stowarzyszeniem Humaneo prowadzącym badania w obszarze rynku pracy, współpracuje z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy, agencjami zatrudnienia, diagnozuje potrzeby pracodawców, bierze czynny udział w debacie społecznej nad kształtem Polskiej Ramy Kwalifikacji - PRK (projekt systemowy PO KL realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych www. kwalfikacie.org.pl). Kwalifikacje w rozumieniu PRK oznaczają potwierdzenie, że szkolony osiągnął założone efekty kształcenia, co wyraża się wydanie stosownego certyfikatu przez uprawnioną do tego instytucję. Szkolenia zawodowe, które nie kończą się uzyskaniem tak rozumianych kwalifikacji, obniżają potencjał mobilności i sytuację młodych osób na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.
Stowarzyszenie Humano oferuje jako jedna z nielicznych w Polsce instytucji walidacyjnych przejrzysty system potwierdzanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w trybie pozaformalnym i nieformalnym w różnych branżach, w tym branży budowlanej) zgodnie z system certyfikacji Vocational Competence Certificate (VCC). System ten zapewnia rzetelną weryfikację wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności zawodowych, zakończoną wystawieniem certyfikatu wraz z suplementem, opartym na standardzie Europass, w którym wymienione są osiągnięte przez uczestników efekty kształcenia. W praktyce suplement ten stanowi dla potencjalnego pracodawcy kompendium wiedzy na temat potwierdzonych kwalifikacji zawodowych kandydata do zatrudnienia. Powyższe przestanki zdecydowały, że w projekcie SkillsUp przygotowany został produkt do praktycznego wdrożenia z wykorzystaniem standardów VCC umożliwiający potwierdzenie kwalifikacji uzyskanych w kształceniu pozaformalnym i nieformalnym dla zawodu „Monter Suchej Zabudowy”. Oferowane w ramach VCC egzaminy zewnętrzne, przeprowadzane przez instytucje niezależne od podmiotu prowadzącego szkolenie, oparte na zasadach walidacji jakości (EQAVET), zakończone wydaniem stosowanych dokumentów potwierdzających osiągnięte przez uczących się efekty kształcenia, stanowią dla pracodawcy wiarygodne źródło weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Szczegóły dotyczące zasad certyfikacji VCC dotyczące Montera Suchej Zabudowy zamieszczone są na stronie internetowej http://www.vcci.pl/pl/nc-occupations-and-its-descriptions.html

Film „Montaż systemów ścian działowych i okładzin ściennych” powstał w celu zaprezentowania i upowszechniania projektu Skillsup oraz jego rezultatów i produktów. Poprzez zawarte w filmie ujęcia z procesu budowy ścianek działowych chcemy zachęcić młodzież oraz osoby dorosłe do zdobywaniem i podnoszeniem kwalifikacji w obszarze suchej zabudowy.Pobierz film

Wychodząc naprzeciw zmianom zachodzącym w systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego projekt Skillsup zaproponował nowe formy kształcenia oraz narzędzia w postaci e-book. Technologie informatyczne są już powszechnie wykorzystywane w edukacji zawodowej młodzieży i osób dorosłych. Współcześnie poszukując informacji coraz częściej w pierwszej kolejności sięgamy po źródła elektroniczne. W związku z tym zasadnym było opracowanie elektronicznej wersji podręczników. E-book umieszczony w sieci internetowej na płycie CD czy też na dysku twardym komputera powoduje że mamy dostęp do niego w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Nie bez znaczenia są także aspekty ekonomiczne – taka wersja podręcznika do nauki jest znacznie tańsza niż tradycyjna. Poza tym zamieszczając materiał nauczania w wersji elektronicznej przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Tak opracowany materiał możemy w prosty sposób uzupełniać o kolejne treści merytoryczne. W projekcie Skillsup e-book przygotowany został w wesji polskiej, angielskiej i rumuńskiej.

ebook - Technologia systemów suchej zabudowy

Jednym z podstawowych celów programu Leonardo da Vinci jest wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych, poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Cel ten w projekcie SkillsUp został ukierunkowany na transfer innowacyjnych rozwiązań programowych i informatycznych skierowanych do osób o niskich kwalifikacjach w obszarze montażu systemów suchej zabudowy. Sprawdzony w ramach testowania system wsparcia oferuje: modułowy program szkolenia dla specjalizacji Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz i pakiety edukacyjne w formie poradników dla ucznia i nauczyciela, e-pakiet edukacyjny udostępniony na platformie e-learning oraz narzędzie informatyczne do diagnozowania kompetencji dla zawodu „Monter suchej zabudowy”. Produkty te zostały opisane w publikacji:

"Modułowy program i e-pakiet w edukacji pozaformalnej i nieformalnej montera suchej zabudowy.”

Podstawowym celem tych badań była identyfikacja minimalnych wymagań kompetencyjnych dla osób o niskich kwalifikacjach w zakresie wykonywania zawodu „Monter suchej zabudowy”. Celem badań międzynarodowych była identyfikacja minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykonywania zawodu „Monter suchej zabudowy” przeznaczonego w szczególności do kształcenia i szkolenia osób o niskich kwalifikacjach w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się.
Przedmiotem badań były wymagania kwalifikacyjne dla zawodu „Monter suchej zabudowy” opisane poprzez zadania zawodowe, umiejętności zawodowe oraz cechy psychofizyczne (obejmujące cechy sensomotoryczne kandydata do pracy, zdolności oraz cechy osobowościowe).
E-pakiet edukacyjny został opracowany w czterech wersjach językowych: angielskiej, polskiej, rumuńskiej i włoskiej z wykorzystaniem transferowanych w projekcie SkillsUp produktów: modułowego programu szkolenia oraz pakietów edukacyjnych w formie poradników dla ucznia i nauczyciela, które tworzą obudowę dydaktyczna oferty szkoleniowej dla przygotowania zawodowego „Montera systemów suchej zabudowy”.
Aby zaprojektowany e-pakiet edukacyjny mógł być powszechnie wykorzystywany, jako forma wspomagająca realizację zajęć w trybie stacjonarnym i na odległość w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz jako narzędzie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, poddany został pilotażowemu testowaniu i ocenie potencjalnych użytkowników w trzech krajach partnerskich. W pilotażowej ocenie e-pakietu edukacyjnego brali udział celowo dobrani przedstawiciele instytucji kształcących i szkolących w zawodzie „Monter systemów suchej zabudowy”, w tym uczący się oraz kadra dydaktyczna. Łącznie w badaniu pilotażowym, w trzech krajach, uczestniczyło ponad 100 użytkowników e-pakietu edukacyjnego.
Szczegółowe wynik badań z poszczególnych krajów zostały zaprezentowane w raportach międzynarodowych przedstawionych w monografiach:

„System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego osób o niskich kwalifikacjach”
„Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers”
.