Strona główna    Partnerstwo    Produkty    Słownik    Upowszechnianie    Linki    Kontakt    Forum

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK jest organizacją pozarządową, która powstała w 1925 roku.
Misją TNOiK jest kreowanie i promowanie profesjonalnego zarządzania oraz integrowanie środowisk nauki i praktyki dla rozwoju polskiej gospodarki i państwa.
Działalność Gdańskiego Oddziału TNOiK:
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez: realizowanie międzynarodowych projektów edukacyjno-badawczych, dotyczących zarządzania wiedzą w firmach, przejrzystości i rozwoju kompetencji w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz udział w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także wdrażanie rezultatów tych projektów (szczególnie w MSP).
 • Promowanie idei dialogu społecznego i obywatelskiego, jako sposobu osiągania spójności społeczno - gospodarczej – „Regionalna Szkoła Dialogu Społecznego”, konsultacje społeczne:
  - prowadzimy misje mediacyjne i konsultacje społeczne projektów infrastrukturalnych z udziałem swoich ekspertów - mediatorów z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 • Rozwój przedsiębiorczości poprzez świadczenie usług: szkoleniowych, doradczych i informacyjnych:
  - posiadamy akredytację Krajowego Systemu Usług (KSU) dla MSP MGPiPS /PARP nr 11/16/2005/016;
  - jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nr 2.22/00062/2008;
  - posiadamy certyfikat systemu jakości ISO 9001:2001 Nr 222/SZJ/2006 na usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne.
 • Tworzenie partnerstw w aplikowaniu do projektów finansowanych z funduszy i programów UE:
  - doradzamy w zakresie aplikowania do programów i funduszy Unii Europejskiej i nawiązywania współpracy z zagranicznymi partnerami.
 • Realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych i konferencji dla firm, organizacji i instytucji (organizacja i zarządzanie, komunikacja społeczna, umiejętności komputerowe, przedsiębiorczość, mapowanie kompetencji, i in.).
 • Prowadzenie Centrum Egzaminacyjnego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.
 • organizing workshops, seminars, conferences for companies, institutions and organizations.