Strona główna    Partnerstwo    Produkty    Słownik    Upowszechnianie    Linki    Kontakt    Forum

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (ITeE - PIB) jest państwową jednostką badawczo-rozwojową, realizującą zadania o charakterze badań podstawowych, stosowanych oraz prac wdrożeniowych w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, inżynierii systemów, a także teorii i praktyki transformacji wiedzy oraz transferu innowacji do zastosowań gospodarczych. W instytucie kreowana symbioza badań w zakresie zaawansowanych technologii wysokiej techniki z badaniami środowiska pracy i kształcenia zawodowego.
Od ponad 25 lat badaniami zawodoznawczymi, projektowaniem innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego, środków dydaktycznych w szerokiej współpracy międzynarodowej zajmuje się Ośrodek Pracy Innowacyjnej Gospodarki, w skład którego wchodzą: Zakład Kształcenia Ustawicznego oraz Zakład Badań Edukacji Zawodowej (ZBEZ) będący koordynatorem projektu Leonardo da Vinci „Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers” w latach 2011 – 2012.
Ośrodek rozwiązuje teoretyczne i metodologiczne problemy budowy zintegrowanego wielopoziomowego systemu ustawicznej edukacji zawodowej, opracowuje diagnozy i ekspertyzy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także instytucji międzynarodowych. W Ośrodku Pracy Innowacyjnej Gospodarki rozwiązywane są teoretyczne i metodologiczne problemy budowy zintegrowanego wielopoziomowego systemu ustawicznej edukacji. Wprowadził także inżynierskie metody badań, organizację systemową uzyskując wysoką korelację badań środowiska pracy, produktów pracy z potrzebami, treściami i jakością kształcenia zawodowego. Ośrodek otwarty jest na szeroką współpracę naukową w kraju i Europie. Konsoliduje polskie i zagraniczne środowisko naukowe pedagogów pracy, koordynując duże projekty badawcze (opracowanie: modeli standardów kompetencji i kwalifikacji zawodowych, teoretycznych podstaw kształcenia modułowego, innowacyjnych programów nauczania, poradników kształcenia zawodowego) oraz będąc członkiem wielu krajowych i zagranicznych sieci współpracy w europejskiej sieci współpracy badań i edukacji: Polska i Europejska Sieć Kształcenia Modułowego, CEDEFOP, REFERNET, IGIP, EVBB, EAEA, ACTER, IVETA.
Zakład Badań Edukacji Zawodowej prowadzi działalność naukowo-badawczą, projektową oraz wdrożeniową w obszarze pedagogiki pracy z ukierunkowaniem na kształcenie zawodowe specjalistów zaawansowanych technologii na poziomie wyższym, średnim i zasadniczym. Profil działalności Zakładu obejmuje: rozwój metod badań pedagogiki pracy, w tym badania zawodoznawcze; badania porównawcze europejskich systemów edukacji zawodowej oraz implementacja instrumentów UE wspierających kształcenie formalne, pozaformalne i nieformalne; rozwój metod konstruowania, wdrażania i ewaluacji modułowych programów i technologii kształcenia; rozwój sieci naukowych oraz akredytacja instytucji i programów prowadzonych przez Polską Sieć Kształcenia Modułowego. W Zakładzie prowadzona jest również identyfikacja nowych obszarów problemowych pedagogiki pracy w kontekście wdrażania europejskich i polskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Zakład prowadzi bazy danych i transfer wiedzy w ramach wortali:
www.pedagogikapracy.pl
www.diagnozowaniekompetencji.pl
www.emcet.net
www.mapcom.pl
www.pile-up.eu