Strona główna    Partnerstwo    Produkty    Słownik    Upowszechnianie    Linki    Kontakt    Forum

Słownik

A    B    C    D    E    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    Q    R    S    Ś    T    U    W    Z   

A
Akredytacja (instytucji kształcenia lub programu szkolenia zawodowego) - oficjalne uznanie, przez właściwe ciała legislacyjne lub organizacje zawodowe, instytucji kształcenia lub szkolenia zawodowego, programu nauczania lub działalności usługowej spełniających wymagane kryteria (jakościowe).
Akumulacja zaliczonych osiągnięć - gromadzenie zaliczonych osiągnięć (ujętych w kategoriach efektów uczenia się), które stanowią dające się wyodrębnić fragmenty wymagań określonych dla danej kwalifikacji.

B
Badanie nieniszczące - non-destructive testing
Bariera dzieląca (bariera ochronna w pasie rozdziału) (drog.)- median barrier/ guardrail
Bateria kondensatorów służąca do poprawy współczynnika mocy - power factor correction capacitors
Beton – concrete
Beton chudy (zawierający tylko 100 kg cementu na 1 m3) - leanmix concrete
Beton komórkowy, gazobeton - cellular concrete
Beton towarowy, beton gotowy - readymix concrete, ready-mixed concrete
Betoniarka - cement-mixer
Betonować - to concrete
Betonowe deskowanie tracone - pre-cast concrete permanent formwork
Bezpiecznik kompaktowy - moulded case circuit breaker (MCCB)
Bezwykopowa renowacja rurociągów - no-dig rehabilitation of pipelines
Biała powłoka na powierzchni betonu (wyschnięte mleczko betonowe), mleczko betonowelaitance
Blokada liniowa (kol.) - line block system
Brama opuszczana - overhead door
Brama uchylna - up-and-over door
Budować - to build; to construct
Budowlany - constructional
Budownictwo - construction
Budownictwo mieszkalne - residential construction
Budownictwo przemysłowe - industrial construction
Budynek - building
Budynek niepodpiwniczony - slab-on-grade building

C
Cegła - brick
Cement - cement
Certyfikacja / poświadczenie (kompetencji) Proces formalnego uwierzytelnienia, zgodnie ze standardową procedurą oceny, wiedzy, umiejętności praktycznych i/lub kompetencji nabytych przez jednostkę. Świadectwa lub dyplomy wydawane są przez akredytowane instytucje poświadczające kwalifikacje. Komentarz: certyfikacja uwierzytelnia wyniki zarówno kształcenia formalnego, jak też kształcenia incydentalnego / nieformalnego.
Certyfikacja/poświadczenie (kompetencji) Proces formalnego uwierzytelnienia, zgodnie ze standardową procedurą oceny, wiedzy, umiejętności praktycznych i/lub kompetencji nabytych przez jednostkę. Świadectwa lub dyplomy wydawane są przez akredytowane instytucje poświadczające kwalifikacje.
Chudy beton, podbeton  - blinding concrete
Cokolik ceramiczny - base tile
Cykl wymiany powietrza - airchange
Czerpnia powietrza - intake vent

D
Dach kopertowy (dach bez kalenicy) - pyramidal roof
Dach krokwiowo-płatwiowy -  rafter and purlin roof
Dach płaski, stropodach - flat roof
Defektoskop iskrowy (do badania przerw w ciągłości powłoki izolacyjnej - holiday detektor
Deskryptory - ogólne stwierdzenia charakteryzujące efekty uczenia się odpowiadające danemu poziomowi kwalifikacji, zdefiniowane w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Dodatek adhezyjny (zapobiegający odmywaniu asfaltu) (drog.) - antistripping additive
Dokumentacja odbiorowa - handing-over documentation
Doskonalenie zawodowe - szkolenie krótkoterminowe, ukierunkowane na konkretny cel.
Dotyk pośredni - indirect contact (el. - BHP)
Drewno budowlane – bimber
Drewno impregnowane ciśnieniowo preparatem TANALITH - tanalised wood
Drewno klejone (warstwowo) - glued laminated bimber
Dźwig –crane

E
Edukacja formalna - Kształcenie/szkolenie/uczenie się w ramach realizowanych przez szkoły, uczelnie i inne podmioty programów które prowadzą do uzyskania kwalifikacji.
Edukacja pozaformalna - Kształcenie/szkolenie/uczenie się, które nie prowadzi wprost do uzyskania kwalifikacji w ramach programów organizowanych przez różne podmioty (np. pracodawców, organizacje obywatelskie, ale także uczelnie, szkoły i osoby indywidualne).
Efekty uczenia się  - są tym, co osoba ucząca się wie, rozumie i potrafi wykonać w wyniku uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Efekty uczenia się - określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu procesu uczenia się, które dokonywane jest w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji.
e-learning / nauczanie za pośrednictwem nośników elektronicznych- kształcenie (nauczanie) z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji (TIK).
Elementy prefabrykowane - prefabricated elements
Etapowa realizacja inwestycji, etapowanie (realizacji) - phased development, phased execution (of a project).
Europejska Rama Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) - przyjęty w UE układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach.
Ewaluacja/ocena (umiejętności i kompetencji) - zbiór metod i procedur używanych do oceny osiągnięć jednostki (wiedzy teoretycznej, praktycznej i/lub kompetencji) stanowiący zwykle podstawę do ich formalnego poświadczenia.
Farba pęczniejąca - intumescent paint

G
Glina ogniotrwała – fire-clay
Gniazdko podtynkowe - flush-mounted socket
Grunt niewysadzinowy - non-swelling soil
Grunt rodzimy - native soil
Grzejnik drabinkowy (łazienkowy) - towel rail radiator
Gwarancja na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancja powykonawcza  - defects liability bond

H
Hydrofor, zestaw hydroforowy - pressure booster (set)

I
Imadło - clamp
Instalacja - installation
Instalacja elektryczna - electricity supply
Instalacja gazowa - gas supply
Instalacja wodna - water supply
Instytucja poświadczająca kwalifikacje - instytucja uprawniona do wydawania dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje (świadectw, dyplomów lub tytułów), które to dokumenty formalnie uwierzytelniają dokonania jednostki zgodnie ze standardową procedurą oceny.
Izolacja przeciwwilgociowa - dampproof membrane
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa - vertical dpc (dampproof course)

J
Jastrych anhydrytowy - anhydrite screed
Jednostka efektów uczenia się (jednostka) - składnik kwalifikacji, będący spójnym zbiorem wiedzy, umiejętności i kompetencji, który może podlegać ocenie i walidacji.

K
Kalkulacja kosztów - cost calculation
Kamień budowlany -building stone
Kanalizacja kablowa, kanalizacja techniczna - underground conduit system
Kanalizacja zbiorcza, system kanalizacji zbiorczej - collective sewage system
Kielnia - trowel
Klinkier - clinker
Kłaść płytki - to lay tiles
Know-how - praktyczna umiejętność lub wiedza w zakresie technologii produkcji lub techniki zarządzania itp.
Kocioł dwufunkcyjny - combination boiler
Kompetencje - udowodniona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej; w europejskich ramach kwalifikacji, kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii. W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 2) porozumiewanie się w językach obcych; 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4) kompetencje informatyczne; 5) umiejętność uczenia się; 6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 7) inicjatywność i przedsiębiorczość; 8) świadomość i ekspresja kulturalna.
Kompetencje społeczne – udowodniona (w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym) zdolność stosowania posiadanej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego (uwewnętrznionego) systemu wartości. Dla potrzeb ERK te kompetencje określa się bazując na kategoriach odpowiedzialności i autonomii.
Komunalna oczyszczalnia ścieków - municipal sewage treatment plant
Konstrukcja - structure
Konstrukcja nośna mostu, ustrój nośny mostu, ustrój niosący mostu; nadziemna część konstrukcji budynku -  superstructure
Konstruktor budowlany - building constructor
Kopać - to dig
Koparka - excavator
Korek automatyczny (zamknięcie odpływu zlewu, wanny, itd.) - pop-up waste
Korytko kablowe otwarte - cable tray
Kosztorys – estimate
Krajowe ramy kwalifikacji - narzędzie służące do klasyfikowania kwalifikacji na wyszczególnione według przyjętego zespołu kryteriów poziomy osiągnięć w uczeniu się, które ma na celu integrację i koordynację krajowych podsystemów kwalifikacji oraz poprawę przejrzystości, dostępności, rozwoju i jakości kwalifikacji w odniesieniu do rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego.
Krajowy system kwalifikacji - oznacza wszystkie aspekty działalności państw członkowskich związane z uznawaniem uczenia się i inne mechanizmy łączące kształcenie i szkolenie z rynkiem pracy i społeczeństwem obywatelskim. Obejmuje on opracowanie i wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych i procedur związanych z zapewnianiem jakości, oceną i przyznawaniem kwalifikacji. Krajowy system kwalifikacji może składać się z kilku podsystemów i może obejmować krajowe ramy kwalifikacji.
Krata rolowana - coiling grille
Krawężnik obniżony - dropped kerb
Kruszywo - aggregate
Kruszywo stabilizowane mechanicznie  - compacted aggregate
Kształcenie dorosłych/oświata dorosłych - kształcenie kierowane do osób dorosłych, w tym również kształcenie ogólne, niekoniecznie zawodowe. Komentarz: termin „kształcenie dorosłych / oświata dorosłych“ jest znaczeniowo zbliżony choć nie równoznaczny z terminem „kształcenie i szkolenie (zawodowe) ustawiczne“. Kształcenie dorosłych oznacza zwykle: - kształcenie ogólne dla dorosłych w dziedzinach ich szczególnych zainteresowań (np. w ramach uniwersytetów otwartych); - kształcenie wyrównawcze w zakresie sprawności podstawowych (jak umiejętność czytania i pisania, znajomość arytmetyki) nienabytych w ramach nauczania wstępnego; - kształcenie umożliwiające (a) dostęp do nauczania i uzyskania kwalifikacji nienabytych (z rozmaitych powodów) w systemie kształcenia wstępnego lub (b) nabycie, udoskonalenie lub uaktualnienie sprawności i/lub kompetencji w określonej dziedzinie, czyli to, co nazywamy kształceniem ustawicznym.
Kształcenie i szkolenie (zawodowe) ustawiczne - Kształcenie i szkolenie osób po okresie nauczania wstępnego lub po ich wejściu w życie zawodowe, prowadzone w celu umożliwienia im: doskonalenia lub aktualizacji wiedzy i/lub umiejętności; nabycia nowych umiejętności z myślą o zmianie ścieżki kariery zawodowej lub przekwalifikowaniu; kontynuacji rozwoju osobowego lub zawodowego.
Kwalifikacja - formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami.

L
Liczba przejść pojedynczej osi równoważnej (drog.) - number of equivalent single axle loads (ESAL)
Linia zabudowy - building line
Lukarna (okno wykuszowe na poddaszu) -  dormer window


Ł
Ława betonowa (fundamentowa) - concrete strip footing
Ława fundamentowa wylewana bezpośrednio w wykopie - trench fill foundation

M
Malować - to paint
Marmur - marble
Masa do spoinowania płyt gipsowych - joint compound
Maszyny budowlane - building machines
Materiały budowlane - building materials
Mieszać cement - to mix cement
Mistrz murarski - master builder
Moduł sprężystości poprzecznej - modulus of transverse elasticity
Moduł sprężystości przy rozciąganiu - tensional modulus of elasticity
Montaż adaptacyjny (w istniejącym obiekcie, systemie, itd. Np. Wymiana oprawy z żarowej na energooszczędną) - retrofit (installation)
Montować elementy płytowe - to assemble prefabricated plates
Murarz -brick - layer

N
Na budowie - at the site
Nadsypka (warstwa materiału od poziomu obsypki do np. 0.1 m nad rurociągiem) - initial backfill
Napięte zwierciadło wód gruntowych - perched water table
Naprężenie ściskające - compressive stress
Narzędzia budowlane - building tools
Naświetle - borrowed light
Natężenie oświetlenia - luminous intensity
Nawiertka wodociągowa - water pipe tapping machine
Niwelacja terenu - levelling of terrain

O
Obiekt małej architektury - accessory building/ structure
Oblicówka winylowa - vinyl siding
Obróbki dekarskie, obróbki blacharskie, opierzenia - flashings (lub: detailing)
Obrzeże, opornik - edging
Ocena efektów uczenia się - metody i procesy prowadzące do określenia zakresu, w jakim uczący się faktycznie przyswoił określoną wiedzę, opanował określone umiejętności i zdobył określone kompetencje.
Oczyszczalnia hydrofitowa - constructed wetland
Odbiór częściowy (konstrukcji, instalacji elektrycznych, itd.), odbiór robót ulegających zakryciu - rough-in inspection
Odbiór częściowy instalacji gazowych - gas rough-in inspection
Odporność na powstawanie/ tworzenie się kolein, odporność na okleinowanie - rutting resistance
Odporność na spływanie (powłoki) - flow resistance
Odsadzka technologiczna(drog.);odsadzka (złączka hydrauliczna); domiar (w przebiegu drogi) - offset
Ogrodzenie ażurowe, płot ażurowy - open fence
Ogrzewacz przepływowy, podgrzewacz przepływowy (pot. Terma) - tankless water heater
Ogrzewanie podłogowe powietrzne - radiant air floor
Okładzina ścienna - wall cladding
Okucia obwodowe (wielopunktowe) - multi-point locking fixtures
Oprawa oświetleniowa - light fixture
Osiągnięcia odpowiadające efektom uczenia się(osiągnięcia) - zbiór indywidualnych efektów uczenia się danej osoby, które zostały ocenione i mogą być akumulowane do celów uzyskania kwalifikacji lub transferowane do innych programów kształcenia/uczenia się lub do innych kwalifikacji.
Ostrzegacz pożarowy - callpoint
Ościeżnica regulowana - adjustable door frame
Otaczarnia o mieszaniu cyklicznym - batch asphalt plant
Otwór/ przepust pod instalacje (do przeprowadzenia instalacji przez przegrody), przepust instalacyjny - service penetration
Oznaczenie uziarnienia; przesiew kontrolny; analiza sitowa - sieve analysis

P
Pantograf pełny, pantograf symetryczny  - diamond pantograph
Pantograf połówkowy, pantograf niesymetryczny (kol.) - single-arm pantograph
Pas nadrynnowy - gutter flashing
Piasek - sand
Plac budowy, teren budowy - construction site
Płyta elewacyjna - cladding panel
Płyta kamienna/betonowa - slab
Płyta stropowa kanałowa - hollow core floor unit
Płyta stropowa kanałowa - precast hollowcore floor slab
Płyta warstwowa  - composite panel
Płytka ceramiczna - tile
Płytka kolczasta (metalowa płytka do łączenia konstrukcji z drewna) - nail plate
Pobocze utwardzone - paved shoulder
Podbudowa zasadnicza drogi (górna warstwa nośna), warstwa podbudowy zasadniczej(drog.) - main base course
Podgrzewacz/ ogrzewacz pojemnościowy c.w.u. - storage water heater
Podłoga techniczna, podłoga podniesiona, podłoga dystansowa - access floor, raised floor
Podnośnik – jack
Poradnictwo i doradztwo - zespół działań mających pomóc osobom wchodzącym na rynek pracy lub już się na nim znajdującym w podjęciu i realizacji decyzji życiowych (edukacyjnych, zawodowych, osobistych). Komentarz: poradnictwo i doradztwo mogą obejmować: doradztwo (w zakresie rozwoju osobistego lub zawodowego, poradnictwo edukacyjne), diagnozę (predyspozycji psychologicznych lub kompetencyjno - sprawnościowych), informację na temat możliwości kształcenia, perspektyw zatrudnienia oraz kierowania karierą zawodową, konsultacje ze współpracownikami, rodziną lub nauczycielami/wychowawcami, przygotowanie do zawodu (wskazanie umiejętności / kompetencji i doświadczeń istotnych przy poszukiwaniu pracy), skierowanie do odpowiednich specjalistów (np. poradnictwa oświatowego i zawodowego). Poradnictwo i doradztwo zawodowe może odbywać się w szkołach, ośrodkach szkoleniowych, poradniach, miejscu pracy, środowisku społecznym, itp.
Porównywalność (kwalifikacji)- Zakres, w jakim możliwe jest dokonanie porównania poziomu i treści kwalifikacji formalnych (dyplomów lub świadectw) w obszarze branży, regionu, kraju lub w skali  międzynarodowej. Komentarz: porównywalność kwalifikacji zwiększa zdolność do zatrudnienia oraz mobilność jednostki. Nie należy jej mylić z terminem „równoważność kwalifikacji“, który odnosi się do podobieństwa wartości dyplomów.
porównywalność ścieżek edukacyjnych, programów i systemów nauczania przez przypisanie wartości punktowej każdej formie kształcenia (zajęciom kursowym, szkoleniu lub praktyce), którą uczący się ma obowiązek zaliczyć (łącznie z egzaminami oraz innymi formami oceny) w celu ukończenia pełnego programu nauczania w szkole lub ośrodku szkolenia.
Półrogatka automatyczna (kol.) - automatic half barrier
Prace budowlane - building operations
Pracownik budowlany - builder
Prądownica (ppoż.) - firefighting nozzle
Program nauczania - zespół działań podejmowanych przy opracowaniu programu kursu szkoleniowego, obejmujący zdefiniowanie celów szkolenia i treści zajęć, opisanie proponowanych metod (także metod oceniania) i materiałów dydaktycznych, jak również przygotowanie metodyczne nauczycieli i szkoleniowców/instruktorów.
Projekt – design
Projekt technologii (i organizacji) robót, metodologia robót (opis technologii robót, zaangażowanego potencjału, itd.) - method statement
Projektować - to design
Przebudowa budynku - building alteration
Przebudować - to rebuild
Przedsiębiorstwo robót budowlanych - building constructor
Przemysł budowlany - building industry/trade
Przewiert sterowany - directional drilling
Przykanalik kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej - sanitary sewer lateran
Przyuczenie do zawodu - systematyczne, długookresowe szkolenie w szkole lub ośrodku szkoleniowym na przemian z praktyką w miejscu pracy. Uczeń / praktykant jest związany umową o pracę z pracodawcą i otrzymuje wynagrodzenie (pensję lub dietę pieniężną). Pracodawca ma obowiązek zapewnić mu przyuczenie do konkretnego zawodu.
Punkty ECVET - liczbowe określenie ogólnej wartości efektów uczenia się w ramach kwalifikacji oraz względnej wartości jednostek w stosunku do pełnej kwalifikacji.
Pustak stropowy ceramiczny - clay filler block
Puszka rozgałęźna (el.), puszka połączeniowa, odgałęźnik instalacyjny, studnia kablowa - junction box

R
Roboty branży sanitarnej (wod-kan., gaz, wentylacja, klimatyzacja) - mechanical works
Rozdeskowanie, rozszalowanie (rozbiórka deskowania po stwardnieniu betonu) -stripping of concrete forms
Rów chłonny - soakaway trench
Rura odpowietrzająca, rura wywiewna pionu - vent pipe
Rura wzbiorcza - expansion pipe
Rusztowanie - scaffolding
Rysunek powykonawczy - as-built drawing
Rysunek powykonawczy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania robót - mark-up drawing

S
Sektor - zgrupowanie aktywności zawodowej według głównej funkcji gospodarczej, produktu, usługi lub technologii. „Międzynarodowa organizacja sektorowa” oznacza stowarzyszenie organizacji krajowych, w tym na przykład organizacji pracodawców i organizacji zawodowych reprezentujących interesy sektorów krajowych;
Sieć wodociągowa rozdzielcza - water distribution network
Spychacz - bulldozer
Stabilizacja cementowa - cement-bound material (CBM)
Stabilizacja gruntu (cementem lub wapnem) - stabilisation (with cement or lime)
Stan graniczny użytkowania - service limit state
Stan granulometryczny kruszywa, uziarnienie - grading of aggregate
Stanowisko postojowe, parkingowe - parking stall/ bay/ space
Sterowanie pogodowe (kotła c.o.) - weather compensated control (kotła c.o.)
Stopa fundamentowa - spot footing
Strop gęstożebrowy - beam-and-block floor(ing)
Stropodach niewentylowany - non-ventilated flat roof
Studium techniczno-ekonomiczne, studium wykonalności inwestycji - feasibility study
Studnia kanalizacyjna rozdzielcza, studnia kanalizacyjna przyłączowa - junction manhole
Studzienka rewizyjna - inspection chamber
System sterowania ruchem kolejowym - interlocking system
System transferu punktów (w kształceniu i szkoleniu zawodowym - ECVET)- system, który umożliwia oszacowanie i porównanie osiągnięć osoby uczącej się (w ramach zajęć kursowych, szkolenia lub praktyki) oraz przeniesienie (transfer)uzyskanych wyników z jednej instytucji kształcenia do drugiej, dzięki punktom transferowym przypisanym do programów kształcenia i szkolenia.
System transferu punktów (w kształceniu i szkoleniu zawodowym) - System, który umożliwia oszacowanie i porównanie osiągnięć osoby uczącej się (w ramach zajęć kursowych, szkolenia lub praktyki) oraz przeniesienie (transfer)uzyskanych wyników z jednej instytucji kształcenia do drugiej, dzięki punktom transferowym przypisanym do programów kształcenia i szkolenia.
System zabezpieczjący przed upadkiem z wysokości - fall arrest system
Szkic - draft
Szkło lustrzane (przezierne tylko z jednej strony) - one-way glass
Szpadel - spade
Sztywność obwodowa (rury) - nominal ring stiffness (of a pipe)

Ś
Ściana fasadowa, ściana osłonowa - curtain wall
Środki/ sprzęt ochrony indywidualnej - personal protection/ protective equipment
Świadectwo/dyplom - oficjalny dokument sporządzony przez instytucję poświadczającą kwalifikacje zaświadczający, po przeprowadzeniu standardowej procedury oceny, o poziomie zdobytych kwalifikacji.

T
Taczka - barrow
Tapeta do malowania - paintable wallcovering
Temperatura kruchości - brittleness temperature
Terma gazowa, przepływowy ogrzewacz wody - instanteous gas water heater
Transformator słupowy - polemount transformer
Trwałość zmęczeniowa nawierzchni - fatigue life of pavement
Trzon kuchenny - kitchen range
Tynk - plaster
Tynkować - to plaster
Tynkowanie - plasterwork

U
Uczenie się nieformalne - dochodzenie do nowych kompetencji bez korzystania z programów prowadzonych przez podmioty kształcące/szkolące (bez nauczyciela /instruktora/ trenera), przez samodzielną aktywność podejmowaną w celu osiągnięcia określonych efektów uczenia się, i/lub przez uczenie się nieintencjonalne (niezamierzone).
Uczenie się przez całe życie / kształcenie przez całe życie - Całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębieniu wiedzy, umiejętności i/lub kwalifikacji – z przyczyn osobistych, społecznych i/lub zawodowych.
Uczenie się samodzielne - samodzielne dążenie uczącego się do osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się poza instytucją kształcącą/ szkolącą, czyli uczenie się bez pomocy profesjonalisty –  nauczyciela/instruktora/ trenera.
Umiejętności - zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście europejskich ram kwalifikacji umiejętności określa się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów).
Urobek (grunt z wykopów) excavated material
Urządzenie samoistnie bezpieczne - intrinsically safe device
Uszczelka przyszybowa - glazing gasket
Utrzymanie zimowe przedzwalczające - preventive winter maintenance
Uziom otokowy  - earth ring conductor, buried ring conductor
Uznawanie efektów uczenia się - proces oficjalnego poświadczania uzyskanych efektów uczenia się poprzez przyznanie pełnych kwalifikacji lub ich elementów składowych - jednostek uczenia się.
Uznawanie kwalifikacji - formalne uznanie przez uprawnioną instytucję ważności kwalifikacji zdobytej za granicą w celu jej wykorzystania w kraju w dalszej edukacji lub na rynku pracy.

W
W budowie - under construction
Walec – roller
Walidacja - proces, w wyniku którego uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że osiągnął określony zestaw efektów uczenia się.
Walidacja efektów uczenia się - proces potwierdzania, że określone, poddane ocenie efekty uczenia się uzyskane przez uczącego się odpowiadają konkretnym efektom wymaganym w ramach jednostki lub kwalifikacji.
Wapno - lime
Węzeł betoniarski - on-site concrete batching plant
Wiązanie cegieł - brick bonding
Wiązar kratowy - lattice truss
Wiedza - efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii, praktyk i uzasadnionych sądów (opisów faktów, teorii oraz zasad postępowania) będących wynikiem poznawczej działalności człowieka powiązanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście europejskich ram kwalifikacji wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną. Wiedza jest podstawą działań w obszarze pracy i organizacji społeczeństwa.
Wiertarka – grill
Właściwa instytucja - instytucja odpowiedzialna za opracowywanie i przyznawanie kwalifikacji lub uznawanie jednostek lub pełniącą inne funkcje związane z systemem ECVET, takie jak przyporządkowywanie punktów ECVET kwalifikacjom i jednostkom oraz ocena, walidacja i uznawanie efektów uczenia się zgodnie z zasadami i praktykami państw uczestniczących.
Wstawiać okna - to fit in the windows
Wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe - Kształcenie ogólnokształcące lub zawodowe prowadzone w systemie edukacji początkowej, zwykle przed wejściem uczącego się w życie zawodowe. Komentarz: (a) niektóre formy szkolenia prowadzonego po wejściu w życie zawodowe (np. przekwalifikowanie) mogą być uznane za szkolenie wstępne; (b) kształcenie i szkolenie wstępne może być prowadzone na każdym poziomie edukacji ogólnej lub zawodowej (w ramach nauki szkolnej w pełnym wymiarze godzin lub w formie szkolenia alternatywnego) bądź w ramach przysposobienia zawodowego.
Wybudowany - built; constructed
Wykładzina dywanowa - carpet flooring
Wykładzina rozpraszająca ładunki elektryczne - dissipative flooring
Wykop bez umocnienia - unsupported excavation
Wylewka (masa samorozlewna) do podłóg- levelling compound
Wyłącznik przetężeniowy - overcurrent circuit breaker
Wymiana zużytego rurociągu metodą "rura w rurę" - sliplining (lub: segmental sliplining)
Wyniki nauczania / rezultaty nauczania -Całokształt wiedzy, umiejętności i/lub kompetencji, które nabyła osoba (nauczana) i które jest w stanie zademonstrować po zakończeniu procesu dydaktycznego.
Wyrzutnia powietrza - exhaust vent
Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny - solid grade laminate
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża - pull-off strength
Wytrzymałość na przebicie (np. Płyty betonowej) - punching shear strength
Wywietrzak dachowy - wind-driven roof ventilator
Wzmocnienie podłoża gruntowego - subgrade improvement

Z
Zadanie zawodowe - Logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu. Układ czynności zawodowych powiązany jednym celem działania kończącym się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. Jest to zespół czynności doprowadzających do wykonania określonego zadania zawodowego.
Zagęszczanie osadu (inż. San.)- thickening of sludge
Zakładać rury - to install pipes
Zanieczyszczenia pływające - floatables
Zaplecze socjalne (toalety, pomieszczenia socjalne, woda pitna, umywalnie) - welfare facilities
Zaprawa - mortar
Zarysowanie (pęknięcie bez widocznego przemieszczenia), rysa  - hairline crack
Zasypka – backfill
Zawód - zbiór zadań wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy wymaganych od pracownika odpowiednich kwalifikacji (wiadomości, umiejętności i kompetencji).
Zwis przewodu linii napowietrznej; zaciek farby; obwieszenie (drzwi, okna) - sag

Ż
Żaluzja nieruchoma  - fixed blind
Żwir – gravel