Strona główna    Partnerstwo    Produkty    Słownik    Upowszechnianie    Linki    Kontakt    Forum

Upowszechnianie

W tym dziale znajdą Państwo wszystkie działania związane z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektu Skillsup. Będą to m.in. wszelkiego rodzaju materiały upowszechniające, prezentacje i zdjęcia wykonane podczas krajowych i międzynarodowych warsztatów i seminariów oraz z innych działań podjętych w czasie realizacji projektu.

Pierwsze warsztaty partnerskie
Pierwsze spotkanie robocze projektu odbyło się w Radomiu w dniach 2-3 lutego 2011 roku. Zostało one zorganizowane i przeprowadzone przez Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu. ITeE – PIB, jako koordynator przedstawił genezę projektu, jego cele, zadania i harmonogram realizacji poszczególnych działań.

Instytucje partnerskie miały możliwość zaprezentowania profilu swojej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów międzynarodowych dla edukacji i rynku pracy. Partnerzy projektu w krótkich prezentacjach przedstawili dorobek swoich instytucji. Omówiono spodziewane wyniki z realizacji projektu oraz przeprowadzono dyskusję nad dalszym rozwojem projektu.

Partnerzy zapoznali się z modułowym programem nauczania dla specjalizacji „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz”, dla którego opracowane zostały pakiety edukacyjne. ITeE - PIB zaprezentował także program komputerowy do diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników “IT system of monitoring and evaluation of employees’ competencies”. Program ten umożliwi wstępną diagnozę potrzeb szkoleniowych, natomiast w poszczególnych krajach partnerskich zostanie on wsparty lokalnymi rozwiązaniami (narzędziami) z uwagi na specyfikę wymagań krajowych rynków edukacyjnych i działalności zawodowych.

Kolejnym tematem były uzgodnienia w sprawie utworzenia witryny internetowej projektu – przyjęto nazwę domeny internetowej i zakres funkcjonalności witryny. Zadeklarowano ze strony partnerstwa wsparcie w zakresie graficznego wyglądu witryny internetowej.

W spotkaniu uczestniczyli ewaluatorzy zewnętrzni, których zadaniem będzie określenie stopnia zgodności realizacji przedsięwzięcia z przyjętymi założeniami, zapewnienie jakości oraz terminowości planowanych produktów, pogłębienie odpowiedzialności za projekt wśród osób zaangażowanych w jego realizację przez cały okres trwania projektu.

Zaplanowane zostało następne spotkanie Partnerów projektu, które odbędzie się we wrześniu 2011 r. w Universitatea Dunarea de Jos din Galati (UDJG) w Rumunii.Prezentacje


Drugie warsztaty partnerskie
Drugie warsztaty projektu zostały zorganizowane przez Uniwersytet Dunarea de Jos Galati w Siania, Rumunia w dniach 15 – 16 wrzesień 2011 r. Podczas dwudniowego spotkania partnerzy mięli możliwość zapoznania się ze wstępnie przygotowanym pomysłem e-pakietów przez partnera rumuńskiego, który jest odpowiedzialny za dostosowanie pakietów edukacyjnych dla modułu szkoleniowego „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz” do wymagań środowiska informatycznego (platformy e learning) do celów szkolenia w trybie on-line i off-line.

Przedstawiciele Uniwersytetu UGAL przygotowali prezentację dotyczącą postępów w pracach w projekcie SkillSup w zakresie przygotowania do e- pakietów (struktura i aspekty graficzne kursów).

Polskie Stowarzyszenie Gipsu dostarczy Partnerowi z Rumunii adresy stron internetowych i innych źródeł, które będą wsparciem dla procesu projektowania zawartości merytorycznej e-pakietu i opracowania założeń projektowych dla dostosowania pakietów edukacyjnych dla modułu “Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz” do platformy informatycznej. Partner z Rumunii dobierze odpowiednie formy przekazu treści zawartych w pakietach dla technologii systemów suchej zabudowy wnętrz (rysunki, animacje, fotografie, opisy, diagramy, odniesienia internetowe do filmów).

Przedyskutowano także proces pilotażowego wdrożenia e-pakietów wśród monterów suchej zabudowy. Do badań pilotażowych z zakresu wdrożenia e-pakietu dla monterów suchej zabudowy zostaną dobrane grupy 10-16 osobowe w każdym kraju partnerskim (sposób pozyskania słuchaczy zostanie wybrany przez każdego z Partnerów). Testowanie e-pakietu na platformie informatycznej w formie on-line lub off-line będzie miało na celu ocenę przydatności i efektywności materiałów szkoleniowych w procesie pracy oraz sprawdzenie poziomu kompetencji zgodnie z przyjętą formułą walidacji kompetencji.

Zaplanowane zostało następne spotkanie Partnerów projektu, które odbędzie się w maju 2012 r we Włoszech.

Prezentacje


Trzecie warsztaty
Trzecie warsztaty partnerskie odbyły się w dniach 16-17 Maja 2012 r w Passian di Prato (Udine) w siedzibie włoskiego partnera ENAIP. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z centrum szkoleniowym CEFS zajmującym się branżą budowlaną. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu. Plan dwudniowych warsztatów był bardzo napięty, gdyż omówiono wszystkie najważniejsze dotychczasowe kwestie „robót w toku” oraz omówiono harmonogram prac pozostałych do wykonania do czasu zakończenia realizacji projektu.
Najważniejszym punktem warsztatów było zapoznanie partnerstwa z zaawansowaniem prac na platformie e-learningowej, na której został umieszczony Modułowy Program Nauczania dla specjalności „Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz” przygotowany przez partnera z Rumunii odpowiedzialnego za zaprojektowanie innowacyjnego pakietu szkoleniowego.
Ustalano harmonogram przygotowania i przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia innowacyjnego e pakietu w krajach partnerskich oraz formy i zakresu materiałów informacyjnych do raportu z pilotażowego wdrożenia. Podczas warsztatów omówiono realizację zadań w sprawie zasad i procedur walidowania i certyfikowania kompetencji uczestników pilotażowego wdrożenia e-pakietu zgodnych z koncepcją ECVET. Omówiono kwestie wykorzystania programu komputerowego „System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników” w fazie pilotażowego wdrożenia.
Przedstawione zostały także możliwości upowszechniania rezultatów projektu, tj. organizacji i przeprowadzenia seminariów upowszechniających projektu w każdym z krajów partnerskich. Przedstawiono propozycję opracowania międzynarodowej publikacji monograficznej podsumowującej realizację projektu transferu innowacji i korzyści wynikających z upowszechniania e-pakietu dla doskonalenia kompetencji zawodowych w trybie pozaformalnym i nieformalnym.Prezentacje

Czwarte warsztaty
Ostatnie, czwarte spotkanie robocze partnerów projektu Skillsup odbyło się 6 grudnia 2012 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Spotkanie było okazją do podsumowania dwuletniej działalności partnerstwa projektu, omówienia założonych i osiągniętych rezultatów i produktów oraz dyskusji nad raportem końcowym.Podsumowująca konferencja międzynarodowa
7 grudnia 2012 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem wszystkich partnerów projektu Skillsup oraz zaproszonych gości. W konferencji udział wzięło ponad 120 uczestników będących przedstawicielami władz oświatowych Urzędu Miasta Radom i Kuratorium Oświaty z Rzeszowa, dyrektorów i pracowników szkół zawodowych: Zespół Szkół Budowlanych (Radom, Kraków), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (Ryki), Zespół Szkół Hotelarskich (Radom), Zespół Szkół Technicznych (Radom, Mikołów), Zespół Szkół Samochodowych (Radom), Zespół Szkół Elektronicznych (Radom), Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (Czarnków). Z zaproszenia do udziału w konferencji skorzystali również dyrektorzy i pracownicy: Centrum Kształcenia Praktycznego (Radom), Centrum Kształcenia Ustawicznego (Radom), Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (Pleszew), przedstawiciele Komitetu Badań Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Warszawa), Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy (Warszawa, Radom), Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego (Radom), Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Warszawa, Radom), Augustowskiego Centrum Kształcenia (Augustów), Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Radom), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Mińsk Mazowiecki), Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (Warszawa), Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Radom) oraz Instytutu Certyfikacji Kompetencji Zawodowych VCC i Stowarzyszenia HUMANEO (Nowy Sącz). W konferencji udział wzięli także przedstawiciele sektora budowlanego m. in. Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (Warszawa, Zamość, Radom) oraz Saint-Gabin Construction Products Polska (Warszawa). Wśród zaproszonych gości był Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (Radom), a także pracodawcy, studenci, nauczyciele, uczniowie szkół zawodowych w Polsce oraz osoby o niskich kwalifikacjach będący głównymi interesariuszami projektu Skillsup.
Celem konferencji była prezentacja rezultatów projektu Skillsup oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla rynku pracy dla specjalizacji monter suchej zabudowy. Podczas konferencji zaprezentowano e-platformę, na której umieszczone zostały pakiety edukacyjne dostosowane do technologii e-learning. Przedstawiono proceduralne rozwiązania obejmujące walidację i certyfikację kompetencji z wykorzystaniem zasad ECVET zastosowanych w projekcie SkillsUp dla czterech jednostek efektów kształcenia, które są tożsame z jednostkami modułowymi: rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz; montaż ścian działowych; montaż okładzin ściennych; montaż sufitów podwieszanych. Uczestnicy otrzymali modułowy program nauczania i pakiety edukacyjne w wersji elektronicznej, które wspomagają kształcenie i szkolenie zawodowe zakresie stosowania technologii suchej zabudowy wnętrz.

Zaproszenie
Plakat - konferencja

Prezentacje

Seminarium upowszechniające
W dniu 21 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu odbyło się seminarium upowszechniające rezultaty projektu „Supporting system for nonformal and informal education for low-skilled workers” połączone z częścią warsztatową. W spotkaniu udział wzięło 43 uczestników w głównej mierze reprezentujących nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Oddział w Radomiu oraz pracodawcy z branży budowlanej. Program seminarium obejmował prezentację celów i osiągniętych rezultatów projektu „Skillsup”. Przedstawiono także zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym w Polsce. Uczestnicy zostali zapoznani z narzędziem informatycznym wspomagającym diagnozowanie kompetencji w zawodzie monter suchej zabudowy. W części warsztatowej seminarium zostało przeprowadzone szkolenie na platformie edukacyjnej www.skillsup.ugal.ro/pl . W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na przydatność produktów projektu do kształcenia zawodowego wśród młodzieży, która wypadła z formalnego systemu oświaty. Zarówno opracowane narzędzie informatyczne: System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracownikówwww.diagnozowaniekompetencji.pl , jak i Modułowy Program Nauczania dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz oraz e-pakiet mogą wspierać instruktora zawodu przy przygotowaniu procesu nauczania i mogą być też wykorzystywane jako pomoce przy prowadzeniu zajęć praktycznych. Zainteresowanie wzbudzała także walidacja kompetencji zawodowych pracowników, którzy preferują system samokształcenia w procesie edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Program Seminarium upowszechniajacego ITeE
Plakat Seminarium upowszechniajacegoInne materiały i wydarzenia upowszechniające